‘Alles draait om het kind, maar de leerkracht is de basis’

Onze leerkrachten kozen ooit uit overtuiging voor het vak als docent en vervolgens heel specifiek voor het Montessori-onderwijs. Ze zijn dus, naast gediplomeerd en gecertificeerd, ook heel gepassioneerd!

Leerkrachten • Intern begeleider • Remedial teacher

LEERKRACHTEN

De overheid financiert 12 fulltime groepsleerkrachten. Dankzij de inzet van het schoolbudget en de contributiebijdragen van de ouders kunnen de kinderen over veertien groepen verdeeld worden, waarbij we streven naar groepen van maximaal 25 kinderen.

Naast groepsleerkrachten zijn er vakleerkrachten voor gymnastiek, muziek en individuele leerlingbegeleiding.

juffie-van-stee

Extra zorg? De intern begeleider

Naast alle individuele aandacht die elk kind op onze school krijgt, kan een leerling ook specifieke onderwijsbegeleiding nodig hebben. Als leren moeizaam gaat of juist erg snel bijvoorbeeld. Daar hebben we Juf Joke Wiers voor. Samen met de groepsleerkrachten kijkt deze Intern Begeleider of een kind extra begeleiding of aangepaste lesstof nodig heeft.

Vallen leerlingen uit of juist op doordat ze méér aankunnen, worden er gedragsproblemen gesignaleerd of slaat een bepaalde aanpak niet aan? Komen de toetsresultaten overeen met de verwachtingen?

De intern begeleider overlegt, adviseert en zoekt naar oplossingen. Ze is contactpersoon voor de extra leerlingzorg: ze coördineert het leerlingvolgsysteem, zorgt ervoor dat er handelingsplannen worden opgesteld en geëvalueerd, stuurt de remedial teacher aan (ook zonodig buiten de school) en heeft contact met diverse andere particuliere onderwijsbureaus, de schoolleiding en bouwcoördinatoren.

daliklok

Werkstukken middenbouw. Thema: Surrealistiche Kunst


Joke Wiers (Intern Begeleider):

Soms maakt u zich terecht of onterecht zorgen over uw kind.

U kunt dan in de eerste plaats altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Maar soms gaat uw vraag verder.

Heeft mijn kind misschien meer extra hulp nodig? Is er mogelijk sprake van een leerprobleem?

Ik zoek een hulpinstantie, want ik wil mijn kind laten testen op….

Voor al dit soort vragen kunt u een afspraak maken met de Intern Begeleider.

De Intern Begeleider faciliteert de zorg voor uw kind. Ze heeft gesprekken met de leerkracht, stelt samen met hem/haar een handelingsplan voor uw kind op. Ze stuurt de remedial teacher aan. Ze nodigt ouders uit voor een gesprek, regelt extra onderzoek van primair passend onderwijs (PPO), legt contact met schoolmaatschappelijk werk enz.

Bewaren

Bewaren

Bewaren