‘Alles draait om het kind, maar de leerkracht is de basis’

Onze leerkrachten kozen ooit uit overtuiging voor het vak als docent en vervolgens heel specifiek voor het Montessori-onderwijs. Ze zijn dus, naast gediplomeerd en gecertificeerd, ook heel gepassioneerd!

Leerkrachten • Intern begeleider • Remedial teacher

LEERKRACHTEN

De overheid financiert 12 fulltime groepsleerkrachten. Dankzij de inzet van het schoolbudget en de contributiebijdragen van de ouders kunnen de kinderen over veertien groepen verdeeld worden, waarbij we streven naar groepen van maximaal 25 kinderen.

Naast groepsleerkrachten zijn er vakleerkrachten voor gymnastiek, muziek en individuele leerlingbegeleiding.

juffie-van-stee

Extra zorg? De intern begeleider

Naast alle individuele aandacht die elk kind op onze school krijgt, kan een leerling ook specifieke onderwijsbegeleiding nodig hebben. Als leren moeizaam gaat of juist erg snel bijvoorbeeld. Daar hebben we Juf Mieke Buijs (onderbouw) en Juf Wil Droppert (midden- en bovenbouw) voor. Samen met de groepsleerkrachten kijken deze Intern Begeleiders of een kind extra begeleiding of aangepaste lesstof nodig heeft.

Vallen leerlingen uit of juist op doordat ze méér aankunnen, worden er gedragsproblemen gesignaleerd of slaat een bepaalde aanpak niet aan? Komen de toetsresultaten overeen met de verwachtingen?

De intern begeleiders overleggen, adviseren en zoeken naar oplossingen. Ze zijn contactpersoon voor de extra leerlingzorg: ze coördineren het leerlingvolgsysteem, maken handelingsplannen en evalueren deze, sturen de remedial teacher aan (ook zonodig buiten de school) en hebben contact met diverse andere particuliere onderwijsbureaus, de schoolleiding en bouwcoördinatoren.

daliklok

Werkstukken middenbouw. Thema: Surrealistiche Kunst

De Remedial Teacher

“Het werk geeft veel voldoening”
Juf Erna Batist is remedial teacher

Juf Erna Batist geeft les in de bovenbouw en is actief als remedial teacher. Zij biedt extra ondersteuning aan kinderen die moeite hebben met een bepaald deel van de lesstof.

“In de praktijk ben ik vaak met kinderen aan het lezen of oefenen we het automatiseren bij het rekenen’, vertelt ze. De begeleiding is erop gericht om het probleem binnen zes a acht weken op te lossen. “Meestal is dat voldoende, maar voor kinderen met dyslexie bijvoorbeeld, gaat dat natuurlijk niet op.” Ze is het meest actief in de middenbouw. “Dat is de periode dat je leert lezen en je je de basisprincipes van het rekenen eigen maakt. Dat moet je goed beheersen om in de bovenbouw dieper op de stof in te kunnen gaan. Wie samen met juf Batist aan de slag gaat, wordt even uit de klas gehaald en werkt met haar alleen of in een klein groepje. Het is dankbaar werk. ‘Het geeft heel veel voldoening als een kind na een periode van flink oefenen zegt ‘nu snap ik het’, nu vind ik het weer leuk om te doen.”

W.Droppert-rechterkant

Wil Droppert (Intern Begeleider):

Soms maakt u zich terecht of onterecht zorgen over uw kind.

U kunt dan in de eerste plaats altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Maar soms gaat uw vraag verder.

Heeft mijn kind misschien meer extra hulp nodig? Is er mogelijk sprake van een leerprobleem?

Ik zoek een hulpinstantie, want ik wil mijn kind laten testen op….

Voor al dit soort vragen kunt u een afspraak maken met de Intern Begeleider.

De Intern Begeleider faciliteert de zorg voor uw kind. Ze heeft gesprekken met de leerkracht, stelt samen met hem/haar een handelingsplan voor uw kind op. Ze stuurt de remedial teacher aan of neemt zelf een onderzoekje af bij een kind. Ze nodigt ouders uit voor een gesprek, regelt extra onderzoek van primair passend onderwijs (PPO), legt contact met schoolmaatschappelijk werk enz.

Bewaren

Bewaren

Bewaren