‘Een veilige gemeenschap waar iedereen zichzelf mag zijn’
Hans Dirksen, directeur

Door het creëren en in stand houden van een sfeer van saamhorigheid, respect en transparantie is er een omgeving waar leerkrachten en ouders, maar vooral de leerlingen ruimte voelen om in alle veiligheid te werken aan de ontwikkeling van hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfdiscipline.

Bestuur en directie • Ledenvergadering • Commissie van toezicht • Erkenning en lidmaatschappen

DE ROTTERDAMSE MONTESSORISCHOOL

Vereniging De Rotterdamse Montessorischool is opgericht in 1916 als een basisschool voor Algemeen Bijzonder Onderwijs die uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

H.Dirksen+kinderen

Directeur Hans Dirksen met fans

Bestuur

Omdat de Rotterdamse Montessorischool een vereniging is, zijn alle ouders automatisch lid van deze vereniging. Uit deze leden wordt vervolgens een bestuur gekozen.Het bestuur van onze school buigt zich over de misse/visie van de school en maakt lange termijn keuzes over bijvoorbeeld het schoolgebouw, de financiën, onderwijskwaliteit en algemene school aangelegenheden.

Huidige bezetting: Remco Vierling (voorzitter), Ruth Veldhuijzen van Zanten (secretaris), Millicent Willems (penningmeester), Miranda Koot (personeel), Joost den Haan (huisvesting), Jeroen Croes (onderwijs), Cees Kom (onderwijs).

bestuur-schoolDirectie

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directie. Deze wordt gevormd door directeur Hans Dirksen en adjunct-directeur Mieke Buijs. Zij legt verantwoording af aan het bestuur (en daarmee aan de ALV) over het gevoerde en te voeren dagelijks beleid.
directie@montessoribasisschool.nl

Ledenvergadering

Het bestuur roept twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen. Op de agenda staan zowel financiële als beleidsmatige zaken en vaak is er een interessante presentatie van een actueel thema dat op school speelt, zoals het pestprotocol, het klimaatbeheerssysteem of Filosofie.

De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging en daarmee voor de ouders dé plek om mee te praten over de koers van de school.

Commissie van Toezicht

De wet op het primair onderwijs schrijft een scheiding van toezicht en bestuur voor. Daarom is een commissie van toezicht ingesteld. Deze heeft als primaire taak toezicht te houden op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de vereniging. De commissie van toezicht vergadert 3x keer per jaar onderling en minimaal twee keer per jaar met het bestuur.

Huidige bezetting: Koen Gommers (voorzitter), Carola Roos, Erik van Raaij,
commissievantoezicht@montessoribasisschool.nl

Erkenning en lidmaatschappen

Onze Montessorischool is erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging, die periodiek de kwaliteit van het onderwijs controleert: www.montessori.nl

De school is ook aangesloten bij de RABS (Rotterdamse Algemeen Bijzondere Scholen) en de VBS (Vereniging Bijzondere scholen).

De school is tevens lid van de PO-raad (belangenvereniging voor het primair onderwijs) en de Coöperatie PO (belangenvereniging voor kleine schoolbesturen).

H.Dirksen-rechterkant

“Onze school is een vereniging. Alle ouders zijn lid. De leden maken de vereniging. En de vereniging maakt de school!”

Directeur Hans Dirksen

Gemeenschapszin, saamhorigheid, een ‘warm bad’, zijn termen die vaak vallen in een gesprek met Hans Dirksen. Hij ziet het dan ook als voornaamste taak om de schoolgemeenschap, met haar personeel, de leerlingen én ouders te faciliteren.

Het sinterklaasfeest, de kerstviering, het trapzingen, verjaardagen, kinderboeken- en werkweek of de opening van de nieuwe bibliotheek: bij het organiseren van de bijzondere momenten in het jaar komt het samenbindende talent van Hans tot uitdrukking.

Hans: “Omdat we geen aula of iets hebben waar we bijeen kunnen komen zijn de speciale momenten in het jaar belangrijk om te werken aan die saamhorigheid.” Als geen ander is Hans Dirksen overtuigd van het belang van de gemeenschap en hij maakt zich hard om het gevoel van saamhorigheid te onderhouden en te versterken. Hij doet dat vanuit de overtuiging dat een veilige omgeving voor alle leerkrachten, leerlingen en hun ouders onontbeerlijk is om uitdagingen, nieuwe ontwikkelingen maar ook de onvermijdelijke conflicten, open, veilig en met respect te kunnen aanpakken.

Zo zet Hans zich al sinds 1975 in voor een schoolgemeenschap waar iedereen de ruimte voelt “er te mogen zijn, in alle facetten”. Dat hij daarin slaagt blijkt uit de niet aflatende populariteit van de school onder ouders en leerlingen, en uit het feit dat er onder leerkrachten nauwelijks verloop is en dat veel leerkrachten nog ver na hun pensioen op de een of andere wijze aan de school verbonden blijven.

Bewaren