Ouderbijdrage • Leerling gebonden kosten • Reglement vrijwillige ouderbijdrage

FINANCIËN

De financiële bijdrage van de ouders aan de school bestaat uit twee delen :

 1. de vrijwillig overeengekomen ouderbijdrage en
 2. de leerlinggebonden kosten, die per kind worden berekend en dus voor elke ouder
  verschillend kunnen zijn.

De inning van die financiële bijdragen geschiedt overigens wel middels één rekening, die aan het begin van het schooljaar wordt verzonden en die desgewenst in drie termijnen kan worden voldaan.
Hieronder wordt ingegaan op de bestedingsdoelen van beide bijdragen.

Ouderbijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage is een belangrijke inkomstenbron voor de school. Naast de Rijksbijdragen en een enkele gemeentelijke (doel)subsidie hebben we de ouderbijdrage hard nodig om de kwaliteit van ons aanbod op het gewenste niveau te houden. Terwijl de overheid zich op een aantal van die punten steeds meer terugtrekt worden de lasten voor de school steeds hoger. Zo worden uit de ouderbijdrage de volgende zaken gefinancierd:
Kleinere klassen en zorg: extra formatieplaatsen (personeel), waardoor het aantal leerlingen per groep relatief laag kan blijven en we een ruimer zorgbeleid aan kunnen bieden (remedial teacher en intern begeleiders).
Vakonderwijs: daarnaast willen we goed vakonderwijs geven met vakleerkrachten voor muziek en lichamelijke oefening.
Personeelsbeleid: ook willen we leerkrachten in staat stellen zich extra te bekwamen door middel van scholing. We willen goede leerkrachten aan ons binden met extra (arbo-)maatregelen en onderwijsondersteunend personeel (conciërge en administratief medewerker) in dienst houden.
Tot slot vraagt de exploitatie van ons onderwijs (in een oud gebouw) veel aandacht en inzet van eigen geld. Projectonderwijs, evenementen, een moderne schoolbibliotheek, leermiddelen (waaronder dure Montessorimaterialen), ICT (computers, digitale schoolborden, software), extra schoonmaakkosten, kleine verbouwingen, enz.
Het is ons streven om het totaal van de inkomsten en uitgaven jaarlijks in evenwicht te houden. De hoogte van de ouderbijdrage wordt op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Om ook rekening te houden met het inkomen van ouders hanteren wij een inkomensafhankelijke tabel voor de berekening van de contributie. Door jaarlijks uw inkomensgegevens in te sturen naar de administratie kan het juiste tarief worden vastgesteld. Bij het ontbreken van die gegevens zal de administrateur het hoogste tarief in rekening brengen. In het informatieboekje en op de website treft u de actuele tabel aan. Aan het begin van de schoolcarrière van uw zoon/dochter krijgt u een overeenkomst ouderbijdrage toegestuurd. Deze geldt tot wederopzegging voor de gehele schooltijd. Ouders sturen de overeenkomst getekend retour en verklaren daarmee het reglement vrijwillige ouderbijdrage te aanvaarden en de ouderbijdrage jaarlijks te betalen.

Leerlinggebonden kosten

De leerlinggebonden kosten verschillen per leerling, omdat ze voor bepaalde groepen gelden. Het gaat dan om kosten voor een extra jaar schoolzwemmen (middenbouwleerlingen); sportplan bovenbouw (extra gymlessen) ; overblijven tussen de middag; schoolreis (groep 2 en 3); werkweek (groepen 4-8). Daarnaast geldt er een vast bedrag voor diverse uitgaven in alle bouwen. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld en in het informatieboekje opgenomen. In een Algemene Ledenvergaderingen (twee maal per schooljaar) legt het bestuur de begroting aan de leden voor. In het jaarverslag, dat ook een financiële paragraaf omvat, legt het bestuur verantwoording af over de besteding van de (extra) gelden. Van de administrateur ontvangt u jaarlijks een helder overzicht van alle kosten (ouderbijdrage èn leerlinggebonden kosten). Heeft u meer kinderen op onze school, dan krijgt u voor ieder kind een aparte rekening.

Postadres administrateur: Beukelsdijk 130 B, 3022 DL Rotterdam

Postadres penningmeester: ’s-Gravendijkwal 86, 3014 EH Rotterdam

Schoolrekening: NL49 INGB 0000 3351 46 t.n.v. Vereniging De Rotterdamse Montessorischool

Reglement vrijwillige ouderbijdrage

 1. Voor de vaststelling van de ouderbijdrage dient als uitgangspunt het belastbaar inkomen van beide ouders gezamenlijk, gehuwd dan wel samenwonend. Bij een eenoudergezin geldt het inkomen van de betreffende ouder waar het kind/de kinderen zijn ingeschreven.
 2. Voor de inkomensklassen 1 t/m 3 stelt de penningmeester de te betalen ouderbijdrage vast op grond van het inkomen, blijkende uit de verzamelopgave, loonstrookje of aanslagbiljet voor de inkomstenbelasting, betrekking hebbende op het kalenderjaar dat vooraf gaat aan het lopende schooljaar.
 3. De in artikel 2 bedoelde stukken dienen voor aanvang van het schooljaar aan de administrateur te worden toegezonden.
 4. Zendt een lid de in artikel 2 bedoelde stukken niet, niet tijdig of niet volledig aan de administrateur, dan is dat lid de bijdrage verschuldigd als bepaald voor inkomensklasse 4.
 5. De ouderbijdrage is verschuldigd voor een geheel schooljaar en dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Betaling in drie termijnen is toegestaan.
 6. Aan de hand van bovenstaande kan ieder lid berekenen welke ouderbijdrage hij/zij verschuldigd is en wanneer deze voldaan moet worden. De administrateur schrijft het lid tot betaling aan.
 7. Het lid dat niet in staat is de verschuldigde ouderbijdrage tijdig te voldoen, dient dienaangaande voor het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk, dan wel telefonisch contact met de administrateur op te nemen, teneinde een betalingsregeling te treffen.
 8. Indien een leerling in de loop van een schooljaar de school verlaat, kan geen aanspraak worden gemaakt op teruggave of vrijstelling van de ouderbijdrage.
 9. Behoudens schriftelijke opzegging voor 1 juni wordt een leerling geacht te zijn ingeschreven voor het volgende schooljaar (geldt niet voor achtste groepers).
 10. Ouders kunnen bij inschrijving kenbaar maken of zij bezwaren hebben tegen onderdelen van het voorzieningenpakket en kunnen dan niet worden aangeslagen voor deze onderdelen.
 11. Ouders die niet in staat zijn te voldoen aan hun financiële verplichtingen, kunnen een beroep doen op het noodfonds. Het bestuur van dit fonds doet bindende uitspraken over reductie of kwijtschelding.

Belastbaar inkomen 2015

van

€ 0

€ 17.566

€ 38.042

€ 58.632

tot

€ 17.565

€ 38.041

€ 58.631

en hoger

1e - 3e kind

€ 193

€ 338

€ 463

€ 553

”4e
concert-rechterkant

werkweek-rechterkant