DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) controleert en adviseert (gevraagd en ongevraagd) het bestuur.

Hij bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en drie vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding). De oudergeleding kan zaken die bij ouders leven aan de orde stellen. De personeelsgeleding van de MR heeft een belangrijke stem in het personeelsbeleid van het bestuur.

De raad komt vier keer per jaar bij elkaar en overlegt twee keer per jaar met het bestuur en de schoolleiding.

De MR is bereikbaar via mr@montessoribasisschool.nl

Ouders zijn van harte welkom een MR-vergadering bij te wonen of te mailen met suggesties voor of vragen over schoolzaken.

knutse[1-rechterkantknutsel3-rechterkant

Bewaren