‘We doen het samen met de ouders, en alles is bespreekbaar’

Onze leerlingen zijn zelfstandig en mondig. Hun ouders ook. En daar houden we van; van je hart geen moordkuil maken. Dus creëren we een sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn, en communiceren we er op los. Formeel, en informeel. Analoog en digitaal. Vragen, opmerkingen, goede ideeën? Trek ons aan de jas, overleg en schiet ons aan.

OuderavondenVerslagavondenToetsmomentenOnderwijsresultatenGesprek op afspraakE-mailworksOudertevredenheidspeilingHulpouderOuders als lid van de vereniging

COMMUNICATIE MET OUDERS

Ouderavonden

Meestal op de tweede dinsdag van het schooljaar is de eerste ouderavond. Dit is de avond waarop u kennis kunt maken met de leerkracht en het (Montessori-)materiaal.

Verslagavonden

Onderbouw

Verslaggeving in de groepen één en twee gebeurt mondeling. Aan het einde van groep twee maakt de leerkracht een schriftelijk verslag over de gehele onderbouwperiode.

Midden en bovenbouw

Leerkrachten van de groepen drie, vier, vijf, zes en zeven brengen drie keer per jaar verslag uit. In oktober/november mondeling, in januari/februari en aan het eind van het schooljaar ook schriftelijk. Bij de laatste verslagbespreking van het schooljaar krijgt u een ‘algemeen verslag’ ter inzage. Een bundeling van de algemene verslagen krijgt u aan het eind van de gehele basisschoolperiode mee naar huis.

voor-de-klas

Groep acht

In november wordt het verslag met de ouders van groep acht besproken en een voorlopig schooladvies afgegeven.

Na de middentoetsen in februari volgt het bindend schooladvies en kunnen de kinderen worden aangemeld bij de school voor voortgezet onderwijs naar keuze.

De resultaten van de verplichte centrale eindtoets in april dienen ter ondersteuning van het bindend schooladvies en geven in een enkel geval aanleiding tot nader overleg.

Aan het einde van dat achtste schooljaar volgt een feestelijke verslagbespreking met alle kinderen en hun ouders. Dan krijgen zij het aan het kind gerichte eindverslag en de bundeling eindverslagen van eerdere jaren. Deze laatste verslagbespreking is meestal op de woensdag van de laatste schoolweek.

koeien

Toetsmomenten

De Cito Entreetoets voor groep 7 en de Centrale Eindtoets voor groep 8.
Vanuit het CITO LVS : 
De spellingtoets (2 x per jaar) voor groep 3 t/m 7.
Rekentoetsen en begrijpend lezen toets (2 x per jaar) voor groep 3 t/m 7.
Toets voor het bepalen van het AVI-niveau voor het lezen (2x per jaar), eind groep 3 t/m groep 6 (of langer indien nodig).
Cito LVS toetsen in de onderbouw ( 2 x per jaar ).

De onderwijsresultaten

Dit zijn de recente gemiddelde resultaten van de eindtoets (CITO Eindtoets Basisonderwijs). In de afgelopen jaren scoorden we altijd ruim boven het landelijk gemiddelde (535).

2013 541,5
2014 538,2
2015* 543
2016 540,8
2017 538,6
2018 537,9

 

*Vanaf 2015 heet de eindtoets ‘Centrale Eindtoets’, maar wijkt in opzet en inhoud nauwelijks af van de ‘CITO Eindtoets Basisonderwijs’.

Gesprek op afspraak

Vanzelfsprekend kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht, schoolleiding, vakleerkrachten of de intern begeleider om over uw kind te praten. Aarzel niet zo’n gesprek te houden, het kan vaak veel verhelderen en onnodige problemen of ergernissen voorkomen.

Klassen-e-mails (Emailworks)

Voor de actuele informatievoorziening maken we gebruik van Emailworks. Hiervoor moeten ouders zich zelf aanmelden. Wanneer de leerlingen van groep veranderen, dienen de ouders dit zelf aan te passen in de instellingen van Emailworks. Niet alle mededelingen die we per email sturen, verzenden we ook op papier.

Hier vind u de handleiding voor het aanmelden voor de klassen-e-mails

Hier kunt u uw instellingen voor de klassen-e-mails (Emailworks) aan te passen

Oudertevredenheidspeiling

Eens in de twee á drie jaar wordt een oudertevredenheidspeiling gehouden. In de laatste peiling van 2015 stelde het onderzoeksbureau vast dat de oudergroep de school met een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 waardeert.
Het stelde ook een top-10 vast:

  1. Schooltijden 9,0
  2. De Leerkracht 8,4
  3. De sfeer 8,1
  4. Het Schoolgebouw 8,0
  5. Schoolregels, rust en orde 8,1
  6. Begeleiding 7,5
  7. Persoonlijke ontwikkeling 7,9
  8. Kennisontwikkeling 7,2
  9. Contacten met school 7,1
  10. Omgeving van de school 7,3

Hier vind u een samenvatting van het volledige rapport

Hulpouder

Er zijn diverse activiteiten waarbij ouders de helpende hand bieden, zoals in de bibliotheek, bij het lezen in midden- en bovenbouw, jaarlijkse feesten, bij excursies naar musea of kinderboerderij, bij creativiteitsonderwijs en bij het begeleiden van speciale uitjes.

hulpouder

Ouders als lid van de vereniging

Het bestuur belegt gemiddeld tweemaal per schooljaar een Algemene Ledenvergadering. Tijdens die vergaderingen legt het verantwoording af over het gevoerde beleid en licht het voorgenomen beleid toe. De begroting en de financiële verantwoording staan jaarlijks op de agenda. De Algemene Ledenvergadering is heel belangrijk. Leden kunnen hier direct invloed uitoefenen op het beleid van de school. In het verleden zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering belangrijke initiatieven ontstaan. Het bestuur is altijd weer op zoek naar ouders met goede ideeën en een beetje tijd om de school te verbeteren.

Wilt u zich inzetten voor een schoolkrant, een goede doelen actie of anderszins, dan bent u van harte uitgenodigd. U kunt zich hier aanmelden

concert3-rechterkantconcert2-rechterkantconcert-rechterkant

Bewaren