‘We doen het samen met de ouders, en alles is bespreekbaar’

Onze leerlingen zijn zelfstandig en mondig. Hun ouders ook. En daar houden we van; van je hart geen moordkuil maken. Dus creëren we een sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn, en communiceren we er op los. Formeel, en informeel. Analoog en digitaal. Vragen, opmerkingen, goede ideeën? Trek ons aan de jas, overleg en schiet ons aan.

OuderavondenVerslagavondenToetsmomentenOnderwijsresultatenGesprek op afspraakE-mailworksOudertevredenheidspeilingHulpouderOuders als lid van de vereniging

COMMUNICATIE MET OUDERS

Informatieavond

Minimaal eens per jaar houden wij een informatieavond. Tijdens deze avond worden door de hele school workshops gegeven over ons onderwijs en onze manier van werken. U kunt zelf kiezen welke workshops u bezoekt.

Verslagavonden

Onderbouw

Verslaggeving in de groepen één en twee gebeurt mondeling. Aan het einde van groep twee maakt de leerkracht een schriftelijk verslag over de gehele onderbouwperiode.

Midden en bovenbouw

Aan het begin van het schooljaar voert u met de leerkracht van uw kind een startgesprek. Op dit moment kunt u nader kennis maken, of alvast een plan van aanpak bespreken voor de eerste periode. In januari en in juni ontvangt u een schriftelijk verslag over de voortgang. In januari voeren de leerkrachten ook gesprekken met alle ouders en in juni alleen met de ouders van groep 5 en 7.

voor-de-klas

Groep acht

In februari krijgt uw kind het definitief schooladvies en kunnen de kinderen worden aangemeld bij de school voor voortgezet onderwijs naar keuze.

De resultaten van de verplichte centrale eindtoets in april dienen ter ondersteuning van het bindend schooladvies en geven in een enkel geval aanleiding tot nader overleg.

Aan het einde van dat achtste schooljaar volgt een feestelijke verslagbespreking met alle kinderen en hun ouders. Dan krijgen zij het aan het kind gerichte eindverslag en de bundeling eindverslagen van eerdere jaren. Deze laatste verslagbespreking is meestal op de woensdag van de laatste schoolweek.

koeien

Toetsmomenten

De Cito Entreetoets voor groep 7 en de Centrale Eindtoets voor groep 8.
Vanuit het CITO LVS : 
De spellingtoets (2 x per jaar) voor groep 3 t/m 7.
Rekentoetsen en begrijpend lezen toets (2 x per jaar) voor groep 3 t/m 7.
Toets voor het bepalen van het AVI-niveau voor het lezen (2x per jaar), eind groep 3 t/m groep 6 (of langer indien nodig).
Cito LVS toetsen in de onderbouw ( 2 x per jaar ).

De onderwijsresultaten

Dit zijn de recente gemiddelde resultaten van de eindtoets (CITO Eindtoets Basisonderwijs). In de afgelopen jaren scoorden we altijd ruim boven het landelijk gemiddelde (535).

2013 541,5
2014 538,2
2015* 543
2016 540,8
2017 538,6
2018 537,9

 

*Vanaf 2015 heet de eindtoets ‘Centrale Eindtoets’, maar wijkt in opzet en inhoud nauwelijks af van de ‘CITO Eindtoets Basisonderwijs’.

Gesprek op afspraak

Vanzelfsprekend kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht, schoolleiding, vakleerkrachten of de intern begeleider om over uw kind te praten. Aarzel niet zo’n gesprek te houden, het kan vaak veel verhelderen en onnodige problemen of ergernissen voorkomen.

Parro en ParnasSys Ouderportaal

Voor de actuele informatievoorziening maken we gebruik van Parro en ParnasSys Ouderportaal. Hiervoor ontvangt u van school e-mailberichten met uitnodigingen om u aan te melden.

Oudertevredenheidspeiling

Eens in de twee á drie jaar wordt een oudertevredenheidspeiling gehouden. In de laatste peiling van 2019 stelde het onderzoeksbureau vast dat de oudergroep de school met een gemiddeld rapportcijfer van 7,4 waardeert.

Hulpouder

Er zijn diverse activiteiten waarbij ouders de helpende hand bieden, zoals in de bibliotheek, bij het lezen in midden- en bovenbouw, jaarlijkse feesten, bij excursies naar musea of kinderboerderij, bij creativiteitsonderwijs en bij het begeleiden van speciale uitjes.

hulpouder

Ouders als lid van de vereniging

Het bestuur belegt gemiddeld tweemaal per schooljaar een Algemene Ledenvergadering. Tijdens die vergaderingen legt het verantwoording af over het gevoerde beleid en licht het voorgenomen beleid toe. De begroting en de financiële verantwoording staan jaarlijks op de agenda. De Algemene Ledenvergadering is heel belangrijk. Leden kunnen hier direct invloed uitoefenen op het beleid van de school. In het verleden zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering belangrijke initiatieven ontstaan. Het bestuur is altijd weer op zoek naar ouders met goede ideeën en een beetje tijd om de school te verbeteren.

concert3-rechterkantconcert2-rechterkantconcert-rechterkant

Bewaren