Meedenken over de koers van de school

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk, vertegenwoordigd orgaan dat samengesteld is uit twee geledingen: ouders en personeelsleden. De MR heeft een adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid in de besluitvorming van allerlei zaken die het functioneren van de school betreffen. Adviesbevoegdheid wil zeggen dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarbij de MR instemmingsbevoegdheid heeft. Het bestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. U moet hierbij denken aan zaken als de vaststelling van de schoolgids, onderwijskundige doelstellingen, beleid ten aanzien van ouderparticipatie en besteding van de ouderbijdrage.

De ouders en de personeelsleden in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. In sommige gevallen heeft maar één van de geledingen instemmingsbevoegdheid of adviesbevoegdheid. De andere geleding wordt dan wel op de hoogte gehouden van het proces. Geen van de geledingen staat ooit ‘buitenspel’.

Tenslotte heeft de MR nog een aantal andere belangrijke taken. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Ook waakt de MR voor discriminatie op welke grond dan ook. Eén keer per jaar brengt de MR aan iedereen die bij de school betrokken is schriftelijk verslag uit van de werkzaamheden. De agenda’s en de verslagen van de MR-vergaderingen zijn op te vragen bij de MR. Het merendeel van de vergaderingen is openbaar, belangstellenden zijn dan ook van harte welkom.

Op onze school bestaat de MR uit 6 leden: 3 personeelsleden en 3 ouders. De ouderleden worden gekozen door en uit de ouders, de teamleden door en uit het team. De zittingstermijn is drie jaar.

Momenteel bestaat onze MR uit:

Nina Huygen (voorzitter)
Francisca Toetenel
Barend Ubbink
Susanne Creutzburg
Victor Guiaux
Michiel van Abbe

Email: mr@montessoribasisschool.nl

Documenten

Statuten en reglementen:

Archief: