Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. Naast de Rijksbijdragen en een enkele gemeentelijke (doel)subsidie hebben we de ouderbijdrage hard nodig om de kwaliteit van ons aanbod op het gewenste niveau te houden. De vrijwillige ouderbijdrage is bij ons op school opgebouwd uit de contributie en de leerlinggebonden kosten. De bedragen van onze ouderbijdrage worden jaarlijks na instemming van de medezeggenschapsraad op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

Contributie

Uit de contributie betalen wij wat extra ruimte in de formatie van leerkrachten en onderwijsassistenten (meer handen in de klas, wat kleinere klassen), ruime zorgondersteuning door een remedial teacher in de school, vakleerkrachten voor muziek en gymnastiek en hiermee kunnen we een deel van de extra kosten betalen die onze mooie oude pand met zich meebrengt in onderhoud. Om ook rekening te houden met het inkomen van ouders hanteren wij een inkomensafhankelijke tabel voor de berekening van de contributie. Ouders wordt gevraagd jaarlijks voor 1 oktober de inkomensgegevens in te sturen naar onze administratie: info@montessoribasisschool.nl. Bij het ontbreken van deze gegevens zal de administrateur het hoogste tarief in rekening brengen.

Contributie 2022-2023
Belastbaar inkomen 2021

Categorie van tot bijdrage per jaar 4e kind e.v.
I € 17.793 € 136,- € 80,-
II € 17.794 € 38.536 € 282,- € 80,-
III € 38.537 € 59.393 € 409,- € 80,-
IV € 59.394 en hoger € 500,- € 80,-

Leerlinggebonden kosten

De leerlinggebonden kosten verschillen per leerling, omdat deze voor bepaalde activiteiten zijn, die voor iedere groep anders zijn. In onderstaande tabel is te lezen waarvoor de leerlinggebonden kosten zijn

Leerlinggebonden kosten 2022-2023

Onderdeel Groep of bouw Bedrag per jaar
Zwemmen middenbouw € 50,-
Sport extra bovenbouw € 70,-
Overblijven alle kinderen € 100,-
Cultuur alle kinderen € 90,-
Schoolreis groep 2 en 3 € 33,-
Werkweek groep 4 t/m 8 € 135,-

Bijna alle ouderbijdragen zijn vrijwillig. Leerlingen worden nooit uitgesloten van activiteiten die plaatsvinden onder onderwijstijd. Het overblijven valt buiten onderwijstijd, de kosten voor het overblijven zijn dus wel verplicht (indien gebruik wordt gemaakt van de overblijf).

Mocht u een andere keuze willen maken betreft het te betalen bedrag van de ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met de directeur (j.vanleeuwen@montessoribasisschool.nl).