Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is een belangrijke inkomstenbron voor de school. Naast de Rijksbijdragen en een enkele gemeentelijke (doel)subsidie hebben we de ouderbijdrage hard nodig om de kwaliteit van ons aanbod op het gewenste niveau te houden. Uit de ouderbijdrage betalen wij wat extra ruimte in de formatie van leerkrachten en onderwijsassistenten (meer handen in de klas, wat kleinere klassen), ruime zorgondersteuning door een remedial teacher in de school, vakleerkrachten voor muziek en gymnastiek en hiermee kunnen we een deel van de extra kosten betalen die onze mooie oude pand met zich meebrengt in onderhoud. Onze ouderbijdrage wordt jaarlijks op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Om ook rekening te houden met het inkomen van ouders hanteren wij een inkomensafhankelijke tabel voor de berekening van de bijdrage. Ouders wordt gevraagd jaarlijks voor 1 oktober de inkomensgegevens in te sturen naar dhr. Heinen van onze administratie: w.heinen@montessoribasisschool.nl. Bij het ontbreken van deze gegevens zal de administrateur het hoogste tarief in rekening brengen.

Vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021
Belastbaar inkomen 2019

Categorie van tot bijdrage per jaar 4e kind e.v.
I € 17.793 € 136,- € 80,-
II € 17.794 € 38.536 € 282,- € 80,-
III € 38.537 € 59.393 € 409,- € 80,-
IV € 59.394 en hoger € 500,- € 80,-

Leerlinggebonden kosten

De leerlinggebonden kosten verschillen per leerling, omdat deze voor bepaalde activiteiten zijn, die voor iedere groep anders zijn. In onderstaande tabel is te lezen waarvoor de leerlinggebonden kosten zijn

Leerlinggebonden kosten 2020-2021

Onderdeel Groep of bouw Bedrag per jaar
Zwemmen middenbouw € 50,-
Sport extra bovenbouw € 70,-
Overblijven alle kinderen € 100,-
Cultuur alle kinderen € 90,-
Schoolreis groep 2 en 3 € 33,-
Werkweek groep 4 t/m 8 € 135,-