Schooljaar 2023-2024

Schooljaar 2024-2025

Verlof buiten schoolvakanties

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens twaalf weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van tevoren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen.

In uitzonderlijke gevallen kan uw kind vrijgesteld worden van schoolbezoek. Om een verlofaanvraag te doen, dient u een verlofformulier in te vullen. De directeur toetst de aanvraag aan de richtlijnen. Verlof, dat wordt opgenomen zonder dat er toestemming is verleend, geldt als ongeoorloofd schoolverzuim en moet aan de leerplichtambtenaar gemeld worden.