Vereniging

Vereniging De Rotterdamse Montessorischool is een zoals de naam al zegt een vereniging. De leden van onze vereniging zijn de ouders van de leerlingen op school. Zodra een kind bij ons op school komt, word(t)(en) de ouder(s) automatisch lid van onze vereniging.

Het bevoegd gezag van onze school is het bestuur, bestaande uit een toezichthoudend deel en een uitvoerend deel. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit ouders van onze school die tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn gekozen en benoemd als bestuur. De uitvoerend bestuurder is in dienst van de vereniging en voert bestuurlijke taken in de praktijk uit. Er is regelmatig overleg tussen het toezichthoudend en uitvoerend deel van het bestuur tijdens bestuursvergaderingen. Minimaal twee keer per jaar roept het bestuur een Algemene Leden Vergadering (ALV) bijeen. Op de agenda van de ALV staan zowel financiële als beleidsmatige zaken en vaak is er een interessante presentatie van een actueel thema dat op school speelt. Het is voor ouders een prima gelegenheid om mee te praten over de koers van de school. Iedere ouder wordt dan ook actief uitgenodigd om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Martijn Heijnen-van Oudheusden – voorzitter toezichthoudend bestuur
Mieke van Leeuwen – secretaris toezichthoudend bestuur
Ivo Boslooper – penningmeester toezichthoudend bestuur
Hendrike Rietveld – algemeen lid toezichthoudend bestuur

bestuur@montessoribasisschool.nl

Jennyfer van Leeuwen – directeur-bestuurder
j.vanleeuwen@montessoribasisschool.nl

De directeur-bestuurder is belast met de uitvoerende bestuurlijke taken en daarnaast is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het gehele kindcentrum. Zij geeft leiding aan het team van groepsleerkrachten, vakleerkrachten, pedagogisch medewerkers en overig (onderwijs ondersteunend) personeel.