Onze visie op zorg

Ieder kind is uniek en ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. De eigen individuele ontwikkeling van een kind staat bij ons centraal. In ons onderwijs sluiten wij zoveel mogelijk aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Om dit te bereiken gaan wij actief op zoek naar het potentieel en de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Zodra we dat in kaart hebben, zoeken wij naar mogelijkheden om de maximale ontwikkeling te stimuleren. Wij hebben veel kennis en kunde in huis, maar zoeken soms ook hulp buiten de school, bijvoorbeeld in samenwerking met PPO, ons samenwerkingsverband.

Het volgen van de leerling

Wij volgen dagelijks de totale ontwikkeling van de leerling door te observeren en te signaleren. Onze observaties en signaleringen houden wij bij in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Leerlijnen ParnasSys

Wij werken op school met onze eigen montessorileerlijnen. Kinderen werken allemaal aan hun individuele leerdoelen die worden gevolgd door de leerkracht. De leerkracht houdt de vorderingen van deze doelen bij in de leerlijnen in ParnasSys. Zo is er op ieder moment een actueel overzicht van waar de leerling zich in een bepaalde leerlijn bevindt. Een leerkracht, maar ook de intern begeleider of de remedial teacher kan zien wat een leerling al beheerst, waar het momenteel mee oefent en wat de volgende stap is. Momenteel werken we op school al actief met de leerlijnen taal en rekenen. De andere leerlijnen zijn nog in ontwikkeling.

Kindbegrip

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken wij het volgsysteem Kindbegrip. Dit is een module in ParnasSys. In oktober vullen de leerkrachten over iedere leerling een observatielijst in. De kinderen vanaf groep 5 vullen ook een eigen leerlingvragenlijst in. Aan de hand van de resultaten van deze observatie- en leerlingvragenlijsten worden eventuele handelingsplannen opgesteld op sociaal-emotioneel vlak. In maart worden er nogmaals observaties gehouden voor kinderen die eerder een handelingsplan hebben gehad of waar eventuele zorgen over zijn.

Niet-methodetoetsen

Naast onze observaties worden er ook met regelmaat toetsen afgenomen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, waarmee wij kunnen beoordelen hoe een kind zich ten opzichte van het landelijk gemiddelde ontwikkelt. De resultaten van deze toetsen worden tijdens voortgangsgesprekken ook met ouders gedeeld. Wij gebruiken de toetsen met name als een controlemiddel om onze observaties te toetsen. Wanneer een kind uitvalt op een toets maken wij ook een analyse om te bekijken welke onderdelen nog aandacht behoeven.

Onze leerlingenzorg

Wij werken op school met verschillende zorgniveaus.

Zorgniveau 1:
Basiszorg

Dit is de zorg die ieder kind op school standaard van ons krijgt. Al onze kinderen volgen individueel onderwijs. Onze kinderen werken aan hun eigen leerdoelen op hun eigen tempo en niveau. Waar nodig stuurt de leerkracht bij en ondersteunt de eigen leerkracht in dit proces.

Zorgniveau 2
Extra zorg in de eigen klas

Wanneer er meer ondersteuningsbehoefte ligt bij een leerling en de basiszorg niet voldoende toereikend is, wordt er een plan gemaakt om in de klas bij de eigen leerkracht of eventueel met een onderwijsassistent extra te oefenen aan bepaalde doelen.

Zorgniveau 3
Extra zorg buiten de klas

Wanneer blijkt dat de extra ondersteuning in de klas door de eigen leerkracht niet voldoende toereikend is, kan een leerling ondersteuning krijgen door bijvoorbeeld de remedial teacher. Dit is dat de zorg buiten de klas, maar nog wel in de school.

Zorgniveau 4
Extra zorg buiten de school

Soms blijkt ook de hulp van onze remedial teacher niet voldoende toereikend. Op zo’n moment zoeken we meer hulp via bijvoorbeeld PPO, het samenwerkingsverband.

Handelingsplannen

Wanneer er voor een leerling een handelingsplan gemaakt is, kunnen ouders dit inzien middels het ParnasSys Ouderportaal.

De intern begeleider

Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg voor leerlingen bij ons op school. Een aantal keren per jaar heeft de intern begeleider leerlingenbesprekingen met alle groepsleerkrachten. Alle leerlingen worden dan besproken en waar nodig worden afspraken gemaakt voor extra begeleiding in of buiten de klas. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het bieden van zorg. De intern begeleider onderhoudt ook nauw contact met onze schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam, ons samenwerkingsverband. Daarnaast heeft zij regelmatig contact met ouders van leerlingen die extra zorg hebben bij ons op school.

Joke Wiers – intern begeleider
j.wiers@montessoribasisschool.nl

Lisette Parlevliet – intern begeleider
l.parlevliet@montessoribasisschool.nl

Passend onderwijs

Onze school is lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam. Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in Rotterdam zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Dat noemen we ‘zorgplicht’.

Schoolmaatschappelijk werk

Aan de school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. Zowel ouders, leerkrachten, als de intern begeleider kunnen een beroep op haar doen. Zij kan ondersteunen bij de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, maar ook bijvoorbeeld met opvoedvragen. De schoolmaatschappelijk werker is de schakel tussen school, wijkteam en jeugdhulpverlening.

Onze huidige schoolmaatschappelijk werker is:
Margit van Thiel
mvanthiel@solnetwerk.nl